сряда, 4 април 2018 г.

Успешно земеделие - броят от 04. 04. 2018
В броя: Технологии в царевица, нахут, слънчоглед - от БАСФ, Байер КропСайанс, Пионер Семена, Рапул България, грижи за пролетниците - Тимак Агро България и FMC.

Усилена подготовка на изложението Бата Агро 2018
И още: Как да помогнем на пшеницата с листно подхранване

Тренчер за канали, капково напояване, кабели и др.
Тренчер за канали за капково напояване и кабели

Перфектното косене - Косачка за малки трактори
Косачка за почистване на силно затревени площи в стопанства и овощни градини. Много здрава и осигурява отлична работа!

Чизел за овошки и лозя с активно окачване
Продуктово видео на чизел с активно окачване за обработка на почвата в градини с овошки, а също и в лозя.

Отхвърлено е съмнението за африканска чума на мъртъв глиган в Силистренско


Във връзка с публикация за открит труп на диво прасе, открито в Силистренско, Българската агенция по безопасност на храните предприе спешни мерки за установяване на евентуалната причина за смъртта на животното.
Отчитайки факта, че трупът е намерен в близост до румънската граница, както и твърденията на автора на статията, че най-вероятно се касае за заразна болест, усилията на агенцията бяха насочени към отхвърляне на съмнението за Класическа чума по свинете и Африканска чума по свинете.
При извършените на място оглед и аутопсия, служителите на Областната дирекция по безопасност на храните Силистра не констатираха симптоми на заразно заболяване. След аутопсията и вземане на проби, трупът на прасето е загробен, като мястото е обработено с дезинфектанти.
Взетите и изпратени проби бяха изследвани в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в гр. София. В резултат на изследването категорично се доказа, че смъртта на прасето не е причинена от заразна болест.

БАБХ проведе среща с млекопреработвателите по въпроси, свързани с прилагането на модул „Мляко“


На 30 март в Българската агенция за безопасността на храните се проведе среща между представители на млекопреработвателния бизнес и експерти на БАБХ във връзка с модул Мляко и Наредба № 2 За специфичните изисквания за производство на сурово краве мляко, предлагане на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол
В дискусията участваха представители на млекопреработвателния бизнес, лаборатории, изследващи сурово мляко по самоконтрол, и БАБХ. От страна на агенцията бяха представени и трите дирекции, имащи отношение към работата на модул „Мляко“ (КХ, ЗХОЖКФ и ИТИСКО). 
Срещата премина в конструктивен дух, като се разискваха въпроси, свързани с контрола на качеството на суровото краве мляко и работата на модул „Мляко“.
Въпросите бяха свързани основно с твърденията от страна на бранша за невъзможност да извършат проверка на получените резултати и за някои трудности при въвеждане на данните в модул „Мляко“.
Всички зададени въпроси бяха разгледани и разяснени подробно. Беше показано нагледно как може да бъдат търсени данни за извършените изпитвания на проби сурово мляко в модул „Мляко“. Разисквани бяха предложения и от двете страни, които да улеснят работата на бизнеса и да унифицират подхода при извършване на официалния контрол.
Стана ясно, че първите средногеометрични стойности ще бъдат генерирани автономно от модул „Мляко“ към месец май.
Разгледани бяха и конкретни случаи на проблеми, които са възникнали по време на работата с модул „Мляко“, както от страна на лабораториите, така и от страна на пробовземачите към млекопреработвателните предприятия.
Разясненията, които направиха експертите от БАБХ, както и предложенията на бизнеса, бяха приети и отчетени като полезни и за двете страни. Направена беше уговорка  да бъде организирана още една такава среща след стартиране на автоматичното изчисляване на средногеометричните стойности за общ брой соматични клетки и микроорганизми.
Това не изключва възможността за контакти през цялото време, защото е важно и за двете страни бързо, прозрачно и конструктивно да бъдат отстранявани всички възникнали проблеми и недоразумения, свързани с внедряване на модул „Мляко“ и гарантиране пред консуматорите на качеството на произвежданото в страната сурово краве мляко.

БАБХ отговаря на откритото писмо на СНЦ „ПЧЕЛАРСКО СДРУЖЕНИЕ БУРГАС”, свързано с разрешаване на продукти за растителна защита от групата на неоникотиноидите


По повод отвореното писмо на д-р Пламен Димитров, председател на СНЦ „Пчеларско сдружение Бургас”, за „пускането на пазара на продукт за растителна защита, тип инсектицид с активно вещество клотианидин, представляващо неоникотиноид” изпълнителният директор на Българската агенция по безопасността на храните д-р Дамян Илиев представя съответния отговор. Освен до Пламен Димитров този отговор е адресиран още до Министерския съвет, до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, до д-р Златка Възелова, директор на дирекция „Животновъдство“ в МЗХГ, до евродепутата Момчил Неков, до Чеслав Адам Сиекиерски, председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, които са адресати на Отвореното писмо на пчеларите.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми дами и господа,
Българската агенция по безопасността на храните (БАБХ) изразява категорично несъгласие с твърденията в писмото на СНЦ „Пчеларско сдружение Бургас” от 13.03.2018 г. относно дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (СПРЗ). Изложените в писмото твърдения са неоснователни, не отговарят на истината и целят уронване престижа на институцията.
Съветът по продуктите за растителна защита е постоянно действащ консултативен орган към изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и работи при пълно спазване на Правилника за организацията и дейността му. Съставът на СПРЗ се определя със заповед на министъра на земеделието и храните и негови членове са представители на няколко държавни ведомства и научни институти. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита председател на СПРЗ е ресорният заместник изпълнителен директор на БАБХ. Съветът по продуктите за растителна защита е колективен орган и като такъв взема решения и прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ. Съгласно Закона за защита на растенията, членовете на СПРЗ подписват декларация за конфиденциалност, с която се задължават да не разпространяват представената им при разрешаване на продуктите за растителна защита информация и да не я използват в своя полза или в полза на трети лица.
Не съществува законово основание и нормативно изискване БАБХ да публикува информация за дейността на СПРЗ и Протоколите от проведени заседания. Със съгласието на членовете на СПРЗ на интернет страницата на БАБХ се оповестява кратка информация (т.н кратък протокол) за взетите решения по точките от дневния ред на заседанието, което става в тридневен срок от неговото провеждане, за да бъде своевременно информирана обществеността за тях.
Използвам случая да Ви уведомя, че за ограничена и контролирана употреба по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 през 2018 г. в България бяха заявени за разрешаване два продукта за третиране на семена при слънчоглед и царевица, съдържащи активни вещества от групата на неоникотиноидите: ПОНЧО 600 ФС, съдържащ активното вещество клотианидин, и КРАЙЦЕР 350 ФС, съдържащ активното вещество тиаметоксам.
На проведено на 12.03.2018 г. заседание на Съвета по продуктите за растителна защита беше взето решение да се откаже разрешаването за ограничена и контролирана употреба на горепосочените продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 458/2013. Решението на СПРЗ е взето на дата, предхождаща изпращането на Вашето писмо.
Със Заповед № РД 11-538/20.03.2018 и Заповед № РД 11-539/20.03.2018 е постановен отказ за продуктите за растителна защита ПОНЧО 600 ФС (клотианидин) и КРАЙЦЕР 350 ФС (тиаметоксам), като заповедите са съобщени на всички заинтересовани лица чрез публикуването им на интернет страницата на БАБХ на 21.03.2018 г.
В случай, че изразявате несъгласие с постановените откази за разрешаване на продуктите за растителна защита ПОНЧО 600 ФС (клотианидин) и КРАЙЦЕР 350 ФС (тиаметоксам) или не приемате мотивите за отказа, имате право в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите да ги обжалвате пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
В заключение, искам да Ви уверя, че Българската агенция по безопасност на храните и членовете на Съвета по продуктите за растителна защита се отнасят изключително отговорно към вземането на решения при разрешаването на продукти за растителна защита за ограничена и контролирана употреба по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
 С уважение,
Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ