вторник, 10 юли 2018 г.

153 проекта са подадени през ИСУН за улична инфраструктура по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.


На 9 юли приключи приемът на заявления за подпомагане за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Подадени са 153 общински проекта на обща стойност 174, 157 млн. лева.
   Съгласно указанията за прием на проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, определеният бюджет по подмярката е в размер на 97, 790 млн. лева. В Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване е записано, че когато размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения за процедурата надхвърля разполагаемия бюджет, се извършва тяхната предварителна оценка (ранкиране).
  В едномесечен срок след приключване периода на прием, оценителна комисия класира проектните предложения по критериите, посочени в Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“. Списъкът с предварителния ранкинг се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА. В 14 дневен срок след обявяването му и в случай на несъгласие, кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.
   В случай на получени възражения относно класирането и получените оценки по проектите, комисия ще разгледа възраженията и ще се произнесе в срок до 60 дни от подаването на всяко възражение.
   Окончателното класиране ще се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА в едномесечен срок от приключване с разглеждането на последното възражение по извършеното предварително класиране на проектите.

Среща на ръководствата на Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз


На 9 юни в София  се проведе среща между ръководствата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Българския ветеринарен съюз (БВС), на която бяха обсъдени въпроси, свързани с повишаване координацията и взаимодействието между регистрираните ветеринарни лекари, държавните власти и официалните ветеринарни лекари във връзка със сложната епизотична обстановка в страната.
Специално внимание беше отделено на конкретните мерки, които следват да бъдат изпълнявани по отношения на заболяванията „Африканска чума“, „Инфлуенца по птиците“, „Чума по дребните преживни животни“, „Заразен нодуларен дерматит“ и „Синия език“.
В изпълнение на постигнатото споразумение между двете страни изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев издаде заповед № РД 11-12-32 за проверките из индустриалните свинеферми и семейните стопанства, отглеждащи свине, която е публикувана на страниците на БАБХ и БВС.

Агропарад на иновациите и големите машини от Оптиком
Акцент бяха високопроизводителните руски комбайни Rostselmash

Зам.-министър Цветан Димитров: Законът за розата ще създаде ред в производството, селекцията и търговията на продукта


 „Законът за розата ще създаде ред в производството, селекцията и търговията на продукта. Ще се регулират взаимоотношенията между производители и преработватели, за да не се стига до случаи  на свръхпроизводство, ниски цени и недоволство  от двете страни “. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на дискусия за обсъждане на проектозакона за розата в Казанлък.


       По думите му  розите и розовото масло са традиционен поминък за българина от векове и е редно да бъдат със специален статут в българското законодателство.  „Законодателната рамка, която със съвместни усилия разработваме  ще бъде представена от министъра на земеделието на народните представители още тази година. Законът от една страна ще защити поминъка на хората, а от друга ще даде възможност този български продукт да  бъде на необходимото ниво, както в България, така и по света“,  посочи заместник - министър Димитров. Той уточни, че  все още има прецизиране на текстове, които са в процес на дебат, като един от тях са контролните механизми.
      Участниците в дискусията  се обединиха около тезата, че е необходимо да действа контролен механизъм, който не трябва да спъва пазарните отношения. 
       „Крайният резултат от прилагането на новия Закон за розата е защитата за хората, които произвеждат този продукт и те да получат достойна отплата за своя труд“, обобщи заместник-министърът.

България и Румъния ще координират позициите си за бъдещето на ОСП


„Особеностите на българското и румънското земеделие са сходни и двете министерства трябва да обединят усилия за решаването на общите проблеми свързани с ОСП  и търговията със селскостопански стоки“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов  по време на работна среща с румънския министър на земеделието и развитието на селските райони Петре Деа.


                В Букурещ, двамата министри се договориха за координиране на позициите на България и Румъния и разширяване на  сътрудничеството между двете страни в предстоящите преговори, както и обмен на информация относно превантивни действия за недопускане на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

                 Министър Порожанов подчерта, че министър Деа и неговият екип могат да разчитат на пълна подкрепа от страна на експертите в МЗХГ във връзка с подготовката на румънската страна за предстоящото им Председателство на Съвета на ЕС.

                 По време на посещението двамата министри посетиха стопанство за отглеждане на зърнени култури, ферма за едър рогат добитък, лозови масиви и месопреработвателно предприятие.

ДФЗ публикува цифровите данни за заявените площи от Кампания 2018


ДФ „Земеделие“ публикува цифровите географски данни за заявените парцели за подпомагане за Кампания 2018. Всички земеделски стопани, които са кандидатствали за директни плащания на площ за Кампания 2018, могат сами да изтеглят графичните данни за парцелите, които са заявили за подпомагане.
   Данните могат да се изтеглят от Системата за индивидуална справка по Директни плащания, която се намира на началната страница на уеб сайта на фонд „Земеделие“.
   Достъпът до системата e възможен посредством потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни, както и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.
  Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Системата генерира следните файлове, в проекция UTM zone 35N:
        • PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели
        • PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите
    • PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел
        • BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели
        • BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите
     • BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните. Информацията е достъпна и чрез Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие".

Специализирана техника за овощарството
Предна отклоняваща секция FAST на Orizzonti с мулчер на Fiscer GL 4

понеделник, 9 юли 2018 г.

България с ръководен пост в Международната организация по лозарство и винарство - OIV


В периода 4–6 юли 2018 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), инж. Красимир Коев взе участие в заседания на Научния комитет и извънредната Генерална асамблея на Международната организация по лозарство и винарство (OIV) в Париж, Франция. В рамките на извънредната Генерална асамблея се осъществиха  избори за президент, генерален директор и президенти на комисии и подкомисии на OIV.


     България вече има ръководен пост в OIV – Димитър Андреевски – директор на дирекция „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“ в ИАЛВ спечели гласовете за президент на комисията „Икономика и право“.


    Избрана за президент на OIV е г-жа Реджина Вандерлинде, кандидатура на Бразилия. 


Никоя от кандидатурите за генерален директор не постигна мнозинство от гласове при проведените три кръга на гласуване. Взе се решение изборът за генерален директор да бъде проведен отново на следващата извънредна Генерална асамблея, която ще се осъществи през месец септември т.г.НОКА ИСКА ОСТАВКИ


НОКА внесе ДЕКЛАРАЦИЯ от Председателския съвет. 

С оглед създалата се ситуация, свързана със съдебното решение за отмяна на чл.23 от Наредба 3/17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, НОКА НАСТОЯВА преди каквито и да е конструктивни разговори за бъдещето на бранша, отговорните длъжностни лица да понесат своята отговорност. Те нямат морално право да заемат повече позиции касаещи вземането на национално отговорни решения. 

НОКА иска ОСТАВКИТЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ЛИЦА, пряко отговорни за създаването на тази ситуация.: 
- Заместник - министър д-р Цветан Димитров; 
- Г-н Георги Праматаров, Директор на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели”; 
- Д-р Златка Възелова, директор на дирекция „Животновъдство”.

30 акта за бране на гъби в Странджа през последната седмица


Повече от една трета от актовете на Регионална дирекция по горите – Бургас  за последната седмица са за нерегламентирано бране на гъби. При извършване на ежедневните си проверки в района на Странджа горските инспектори от дирекцията санкционирали нарушители за бране на гъби без издадено разрешително и за увреждане на мицела на гъбата при събирането. Нарушенията са констатирани в землището на с. Белеврен, с. Звездец, с. Малко Търново и с. Средец. 
Тази година реколтата от гъби е значително по-добра заради дъждовното време, берачите са повече и контролът е засилен, коментират експертите.  
За последната седмица служителите по горите от бургаската дирекция са извършили 296 проверки. Проверени са 32 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина и недървесни горски продукти, 80 сечища, 57 МПС и 127 физически лица. Съставени са общо 37 акта за нарушения по Закона по горите и 2 по Закона за лова и опазване на дивеча. 

събота, 7 юли 2018 г.

Седмичен обзор на Софийска стокова борса АД - 03-06.07.2018 г.


Месец юли стартира с леко повишение на пшеницата отвъд океана и в Европа и с противоречиво движение на цените на царевицата. В Чикаго пшеницата поскъпна с 7 долара до 215.00 щд/тон, във Франция с 9 евро до 186.00 евро/тон. В Украйна и Русия обаче котировките отидоха надолу със съответно 2 и 4 долара до 198.00 и 199.00 долара/тон. При царевицата промяната цената в Чикаго е надолу с минус 4 долара до 163.00 щд/тон, а във Франция имаше повишение от 4 евро до 163.00 евро/тон. В Русия цената остана без промяна на старото ниво от 200.00 щд/тон. Рапицата в Евпорейския съюз /Еuronext/ продължава нагоре с нови 3 евро до 362.50 евро/тон, а ечемикът във Франция и Германия също отиде към повишение с 4.00 и 4.50 евро и достигна цени от 170.00 и 176.00 евро/тон.

Цената в Ротердам на нерафинираното слънчогледово олио тази седмица е рекордьор в повишението с нови плюс 17.50 долара до 780.00 щд/тон, докато захарта в Лондон загуби „спечеленото“ в края на юни и поевтиня с 8.50 долара до 341.70 щд/тон.

У нас в кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД цените на контрактите са стабилни и леко надолу. Има предлагане хлебна пшеница на 290.00 лв/т, търсенето също леко спадна до 270.00 лв/тон. Фуражния ечемик се търси на 255.00 лв/тон, предлагането е на 280 лв/тон. Всички цени са без ДДС.

В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат без промяна, има предлагане на бяло саламурено сирене на начална цена от 5000 лв/тон.

В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД сделки се сключиха за енергоносители, като прави впечатление, че цените вървят леко нагоре. Бензин А 95 Н се продаде от 1833.33 до 1875.00 лв/хил.л, бензин А 98 Н на 2091.67 лв/хил.л, дизелово гориво от 1850.00 до 1901.00 лв/хил.литра. Изкупиха се и газ пропан бутан на 850.00 лв/хил.литра и газьол в диапазона 1776.00 – 1875.14 лв/хил.литра.